วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่7พฤศจิกายน2555(สัปดาห์ที่1)
วิชา การจัดประสบการณ์คณิตสาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย


1.อาจารย์จิตนา สุขสำราญได้ปฐมนิเทศน์ข้อตกลงในการเรียนการสอนดังนี้
     (1.) แสดงบันทึกการเรียนด้วยการใช้สื่อโดย Blogger เป็นการวัดสิ่งที่ได้รับในการเรียน
     (2.) ส่งงานให้ครบและตรงตามแผนการเรียนการสอน
     (3.) ตรวจ Blogger จะตรวจทุกๆวันศุกร์ของในแต่ละสัปดาห์
     (4.) เก็บหัวข้อสำคัญและนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม
     (5.) การตรวจงานจะตรวจเมื่อนักศึกษาทำเสร็จเรียบร้อยและจะบอกให้แก้ไขให้สมบูรณ์ นักศึกษาต้องน้อมรับและปฏิบัติ

2.เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของวันนี้
     (1.) 1ประโยคของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยของตัวฉันคือ >> การทราบถึงจำนวนนับโดยพื้นฐาน รูปทรงตัวเลข การแบ่งกลุ่มจัดหมวดหมู่
     (2.) อาจารญ์จิตนา แนะนำว่าในระดับปฐมวัยเราจะไม่ใช้คำว่า "การสอน" ให้ใช้คำว่า "การจัดประสบการณ์" 
การสอน หมายถึง การบอกและจะเป็นไปตามขั้นตอน มีกระบวนการท่ชัดเจนมุ่งหมายวาให้บรรลุจุดประสงค์ด้วยวิธีเดียวกัน
การจัดประสบการณ์ หมายถึง การให้เด็กได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยวิธีการและกระบวนการเดียวกัน
     (3.) สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้รับในรายวิชานี้คือ ได้หลักที่จะนำไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กว่า มีวิธีการจัด การแก้ปัญหา กี่วิธีและทำอย่างไร เรื่องใดบ้างที่เด็กควรรู้เพื่อให้ตรงตามพัฒนาการและศักยภาพที่เด็กแต่ละคนควรได้รับ
     (4.) กิจกรรม6กิจกรรมหลักได้แก่ 
           (4.1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
           (4.2) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
           (4.3) กิจกรรมเล่นเสรี (เล่นตามมุม)
           (4.4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)
           (4.5) กิจกรรมกลางแจ้ง
           (4.6) กิจกรรมเกมการศึกษา 
โดยกิจกรรมหลักทั้ง 6กิจกรรมนี้คือร่มใหญ่จะครอบคลุมรายวิชาย่อยต่างๆที่ครูจะต้องคำนึงและจัดประสบการณ์ในด้านต่างๆให้กับเด็กปฐมวัยได้รับ